ជួសជុលកង់ កង់ អេឡិច ត្រូនិច ម៉ូតូ និងម៉ូតូ

បង់ថ្លៃជួសជុល ឬទិញជាផ្នែកៗ

សេវាប្រមូលដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ការជួសជុលចាប់ពី €150,-

ម៉ូតូ រឺ កង់ អោយខ្ចីដោយឥតគិតថ្លៃ

កង់ចាប់ពី €50 និង E-bikes ចាប់ពី €1100 ឬ €10 ក្នុងមួយខែ

ម៉ូតូ និងម៉ូតូពី €325 ឬ €6 ក្នុងមួយខែ

ដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃលើគ្រឿងបន្លាស់ចាប់ពី€100,-

carburetor + អគ្គិសនី។ choke mod ។ keihin cpi/keeway/lud/min hor/tgb

$ 39,80 រួមបញ្ចូល អាករ

carburetor + អគ្គិសនី។ choke mod ។ keihin cpi/keeway/lud/min hor/tgb

គ្រឿងបន្លាស់ > malaguti > ម៉ាស៊ីន > Carburettor & គ្រឿងបន្លាស់

 

ស្លាក